Stanovy spolku

Stanovy spolku „Hard Driver Tuning Team z.s.“

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek „.Hard Driver Tuning Team z.s.“ (dále jen „spolek“). Má sídlo v Dolní Libina 120,  788 05 Libina.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružení občanů, v němž se sdružili lidé zajímající se o automobilismus, tuning a vše kolem toho spojené s aktivní činnosti na popularizaci bezpečnosti v automobilech a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti bezpečnosti a informovanosti hlavně dětí a mládeže.

Čl. 3
Základní cíle spolku

a)  shromažďovat a bezplatně poskytovat, informovat o vývoji, provádění a dostupnosti

tuningu a renovace automobilů a kontakty na fyzické a právnické osoby, zabývající se

prováděním úprav automobilů, prodejem nebo výrobou autodoplňků, náhradních

dílů a nových a ojetých automobilů. Tyto informace a kontakty klub bezplatně předává

prostřednictvím vlastních

internetových stránek všem uživatelům internetu.

 

b)  zabývá se evidencí a propagací upravených, sportovních vozů nacházejících se v jeho

oblasti působnosti. Evidence je založena na členství v klubu.

c) organizuje setkávání majitelů, uživatelů a příznivců upravených sportovních automobilů,

prostřednictvím pořádání a propagace vlastních srazu, členů klubu a příznivců motorismu.

Organizováním společných cest členů klubu a příznivců motorismu na ostatní srazy upravených

vozidel po celé ČR.

Čl. 4
Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku  jsou zejména:

a)    Organizace propagačních akcí co se týká automobilismu

b)    Spolupráce s různými subjekty po praktické stránce

c)    Pořádaní vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost (srazy, přednášky, semináře)

d)    Účast ve správní i jiných řízeních, při nich se mohou být dotčeny zájmy automobilismu

e)    Poskytnutí servisních služeb, pomoci a poradenství

f)     Soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)

Čl.  5
Členství ve spolku

a)     Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

b)     Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné

přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště,

rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky

a vlastnoruční podpis žadatele.

c)     Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

d)     Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

e)     Člen spolku má právo zejména:

1)     účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor a další orgány spolku a být volen

         do těchto orgánů,

2)     posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

3)     předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

f)     Člen spolku je povinen zejména:

1)     dodržovat stanovy,

2)     hájit zájmy a dobré jméno spolku,

3)     sdělovat výboru spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7
Orgány spolku

a)     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

1)     schválila případné změny stanov,

2)     zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor spolku,

        případně tento výbor odvolala,

3)     schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

4)     určila koncepci činnosti spolku na další období,

5)     stanovila výši členských příspěvků,

6)     schválila rozpočet spolku na příští období,

7)     zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, rozhodla

        o zániku spolku.

b)     Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní   nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne    původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

c)     Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

d)     Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu,

místopředsedu a pokladníka.

e)     Jménem spolku samostatně jednají předseda a místopředseda.

 

Čl. 8
Hospodaření spolku

a)     Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou

schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky

vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené

účetními doklady.

b)     S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.

c)     V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí

členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

a)     Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

b)     Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 30.10.2013.  Účinnosti nabývají dnem registrace spolku u Ministerstva vnitra ČR  4.11.2013

 

 

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain